2014-08-13

२०७१ श्रावण २४ गते देखि लागु हुने गरी

२०७१ श्रावण २४ गते देखि लागु हुने गरी
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY


GROUP 1 5.00 9.00 10.50 16.00 9.50 15.00 9.00 13.00 8.00 12.00 6.50 10.50 5.50 9.50
12.00 17.00 20.00 23.50 19.00 22.50 18.00 21.50 17.00 20.50 16.00 20.00 13.00 18.00
GROUP 2 5.50 9.50 5.00 9.00 10.50 16.00 9.50 15.00 9.00 13.00 8.00 12.00 6.50 10.50
13.00 18.00 12.00 17.00 20.00 23.50 19.00 22.50 18.00 21.50 17.00 20.50 16.00 20.00
GROUP 3 6.50 10.50 5.50 9.50 5.00 9.00 10.50 16.00 9.50 15.00 9.00 13.00 8.00 12.00
16.00 20.00 13.00 18.00 12.00 17.00 20.00 23.50 19.00 22.50 18.00 21.50 17.00 20.50
GROUP 4 8.00 12.00 6.50 10.50 5.50 9.50 5.00 9.00 10.50 16.00 9.50 15.00 9.00 13.00
17.00 20.50 16.00 20.00 13.00 18.00 12.00 17.00 20.00 23.50 19.00 22.50 18.00 21.50
GROUP 5 9.00 13.00 8.00 12.00 6.50 10.50 5.50 9.50 5.00 9.00 10.50 16.00 9.50 15.00
18.00 21.50 17.00 20.50 16.00 20.00 13.00 18.00 12.00 17.00 20.00 23.50 19.00 22.50
GROUP 6 9.50 15.00 9.00 13.00 8.00 12.00 6.50 10.50 5.50 9.50 5.00 9.00 10.50 16.00
19.00 22.50 18.00 21.50 17.00 20.50 16.00 20.00 13.00 18.00 12.00 17.00 20.00 23.50
GROUP 7 10.50 16.00 9.50 15.00 9.00 13.00 8.00 12.00 6.50 10.50 5.50 9.50 5.00 9.00
20.00 23.50 19.00 22.50 18.00 21.50 17.00 20.50 16.00 20.00 13.00 18.00 12.00 17.00
नयाँ तालिका लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।


No comments:

Post a Comment


आफ्ना सल्लाह र सुझावका लागी समय खर्चिनु हुने सबै प्रति आभार छु ।
Thank you for taking your valuable time to Read or Comment on this blog.

धन्यवाद ।