2014-09-06

लोडसेडिङ्ग परिवर्तन सम्बन्धी सूचना भाद्र २१, २०७१

साबिकमा हुँदै आइरहेको लोडसेडिङ्ग तालिकामा हेरफेर गरी मिति २०७१÷०५÷२१ गते शनिवार देखि निम्न परिवर्तित समय तालिका अनुसारको लोडसेडिङ्ग हुने नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणको नयाँ समय तालिकाः
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको
लोडसेडिङ्ग परिवर्तन सम्बन्धी सूचना
भाद्र २१, २०७१ (परिर्वतन हुने मिति)
समूह
आइतवार
सोमवार
मंगल बार
बुधवार
बिहीवार
शुक्रबार
शनिवार
०५००–०९००
१०३०–१६००
०९३०–१४००
०९००–१३००
०८००–१२००
०६३०–१०३०
०५३०–०९३०
१२००–१७००
२०००–२३३०
१८३०–२२३०
१८००–२१३०
१७००–२०३०
१६००–२०००
१३००–१८००
०५३०–०९३०
०५००–०९००
१०३०–१६००
०९३०–१४००
०९००–१३००
०८००–१२००
०६३०–१०३०
१३००–१८००
१२००–१७००
२०००–२३३०
१८३०–२२३०
१८००–२१३०
१७००–२०३०
१६००–२०००
०६३०–१०३०
०५३०–०९३०
०५००–०९००
१०३०–१६००
०९३०–१४००
०९००–१३००
०८००–१२००
१६००–२०००
१३००–१८००
१२००–१७००
२०००–२३३०
१८३०–२२३०
१८००–२१३०
१७००–२०३०
०८००–१२००
०६३०–१०३०
०५३०–०९३०
०५००–०९००
१०३०–१६००
०९३०–१४००
०९००–१३००
१७००–२०३०
१६००–२०००
१३००–१८००
१२००–१७००
२०००–२३३०
१८३०–२२३०
१८००–२१३०
०९००–१३००
०८००–१२००
०६३०–१०३०
०५३०–०९३०
०५००–०९००
१०३०–१६००
०९३०–१४००
१८००–२१३०
१७००–२०३०
१६००–२०००
१३००–१८००
१२००–१७००
२०००–२३३०
१८३०–२२३०
०९३०–१४००
०९००–१३००
०८००–१२००
०६३०–१०३०
०५३०–०९३०
०५००–०९००
१०३०–१६००
१८३०–२२३०
१८००–२१३०
१७००–२०३०
१६००–२०००
१३००–१८००
१२००–१७००
२०००–२३३०
१०३०–१६००
०९३०–१४००
०९००–१३००
०८००–१२००
०६३०–१०३०
०५३०–०९३०
०५००–०९००
२०००–२३३०
१८३०–२२३०
१८००–२१३०
१७००–२०३०
१६००–२०००
१३००–१८००
१२००–१७००
समूह–१
आइतवार
०५००–०९००
१२००–१७००
सोमवार
१०३०–१६००
२०००–२३३०
मंगल बार
०९३०–१४००
१८३०–२२३०
बुधवार
०९००–१३००
१८००–२१३०
बिहीवार
०८००–१२००
१७००–२०३०
शुक्रबार
०६३०–१०३०
१६००–२०००
शनिवार
०५३०–०९३०
१३००–१८००
समूह–२
आइतवार
०५३०–०९३०
१३००–१८००
सोमवार
०५००–०९००
१२००–१७००
मंगल बार
१०३०–१६००
२०००–२३३०
बुधवार
०९३०–१४००
१८३०–२२३०
बिहीवार
०९००–१३००
१८००–२१३०
शुक्रबार
०८००–१२००
१७००–२०३०
शनिवार
०६३०–१०३०
१६००–२०००
समूह–३
आइतवार
०६३०–१०३०
१६००–२०००
सोमवार
०५३०–०९३०
१३००–१८००
मंगल बार
०५००–०९००
१२००–१७००
बुधवार
१०३०–१६००
२०००–२३३०
बिहीवार
०९३०–१४००
१८३०–२२३०
शुक्रबार
०९००–१३००
१८००–२१३०
शनिवार
०८००–१२००
१७००–२०३०
समूह–४
आइतवार
०८००–१२००
१७००–२०३०
सोमवार
०६३०–१०३०
१६००–२०००
मंगल बार
०५३०–०९३०
१३००–१८००
बुधवार
०५००–०९००
१२००–१७००
बिहीवार
१०३०–१६००
२०००–२३३०
शुक्रबार
०९३०–१४००
१८३०–२२३०
शनिवार
०९००–१३००
१८००–२१३०
समूह–५
आइतवार
०९००–१३००
१८००–२१३०
सोमवार
०८००–१२००
१७००–२०३०
मंगल बार
०६३०–१०३०
१६००–२०००
बुधवार
०५३०–०९३०
१३००–१८००
बिहीवार
०५००–०९००
१२००–१७००
शुक्रबार
१०३०–१६००
२०००–२३३०
शनिवार
०९३०–१४००
१८३०–२२३०
समूह–६
आइतवार
०९३०–१४००
१८३०–२२३०
सोमवार
०९००–१३००
१८००–२१३०
मंगल बार
०८००–१२००
१७००–२०३०
बुधवार
०६३०–१०३०
१६००–२०००
बिहीवार
०५३०–०९३०
१३००–१८००
शुक्रबार
०५००–०९००
१२००–१७००
शनिवार
१०३०–१६००
२०००–२३३०
समूह–७
आइतवार
१०३०–१६००
२०००–२३३०
सोमवार
०९३०–१४००
१८३०–२२३०
मंगल बार
०९००–१३००
१८००–२१३०
बुधवार
०८००–१२००
१७००–२०३०
बिहीवार
०६३०–१०३०
१६००–२०००
शुक्रबार
०५३०–०९३०
१३००–१८००
शनिवार
०५००–०९००
१२००–१७००