2012-08-19

एक टुक्रा

एक टुक्रा 
विश्वास हराएको बेला
जीवन थाकेको बेला
म तिमीलाइ सम्झन्छु,
तिम्रा काला करतूतहरू ।
2069 भदौ 3