2010-03-09

कहाँ थियोँ तिमी रंग मञ्च छुटे पछि ...

कहाँ थियोँ तिमी रंग मञ्च छुटे पछि ...