2010-01-12

नेपालीमा सिधै टाइप गर्न मिल्ने कसरी बनाउने ?


नेपालीमा सिधै टाइप गर्न मिल्ने कसरी बनाउने ?
 यो Windows  Vista Windows 7 को लागी हो तर  Windows XP SP3 मा पनि प्रकिया भने एकै हो ।