2009-12-30

यो देशमा म एउटा मानिस खोजी रै छु ....

छाडेर काम सारा, एक काम रोजी रै छु, यो देशमा म एउटा मानिस खोजी रैछु ।